Müügi ja tarne üldtingimused

Käesolevad Müügi ja tarne üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) on Müüja Nelgeron OÜ, registrikood 10671698, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 92g, 13816, nelgeron@nelgeron.ee ja Ostja (edaspidi eraldi Pool või koos Pooled) vahel sõlmitud Müügilepingu (edaspidi Müügileping) lahutamatu lisa, milles lepitakse kokku Müüja poolt Ostjale toote või toodete (edaspidi Toode) müümise, üleandmise ning Toote eest tasumise tingimustes ja korras. Toodete spetsifikatsioon, kogus, hind, võimalikud allahindlused ning tarnetingimused sisalduvad Müügilepingus.

1. Ostuhind ja tasumine
1.1 Ostja kohustub tasuma Toote ostuhinna (edaspidi Ostuhind) vastavalt Müügilepingus kokkulepitule ning Müüja poolt väljastatud arvele. Ostuhinna tasumise kulud kannab Ostja.

1.2 Müüja esitab Ostjale arve elektrooniliselt e-posti teel Ostja e-posti aadressile või posti teel. Ostja tasub Müüja arve alates arve väljastamisest, arvel näidatud tähtaja jooksul.

1.3 Ostja on kohustatud arvega seonduvatest mistahes pretensioonidest Müüjat teavitama hiljemalt arve väljastamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul. Hiljem ei ole Ostjal õigust pretensioone esitada.

1.4 Kui Ostja kohustub tasuma ettemaksu, siis tuleb ettemaks tasuda 30 kalendripäeva jooksul alates ettemaksu-arve väljastamisest. Müüja väljastab Ostjale Müügilepingu peale ettemaksu tasumist. Ettemaksu tasumisega viivitamisel üle 30 kalendripäeva lükkuvad edasi ka kõik muud Toote Ostjale üleandmisega seotud tähtajad. Uued tähtajad määratakse Müügilepingus.

1.5 Toote eest tasumise kohustus loetakse täidetuks alates arvel näidatud Ostuhinna summa täielikust laekumisest Müüja pangakontole. Mistahes võlgnevuse korral loetakse, olenemata maksekorraldusse märgitud selgitusest, kõigepealt tasutuks viivis ja leppetrahv ning seejärel ülejäänud tasumisele kuuluvad summad.

2. Toote valduse ja omandi üleandmise tingimused 2.1 Toote üleandmine toimub vastavalt Müügilepingus määratletud tarnetingimustele. Ostja kohustub Toote kokkulepitud ajal ja sihtkohas vastu võtma. Müüja eeldab Ostja poolt esitatud sihtkoha (tarneaadressi) õigsust.

2.2 Kui Müügilepingus ei ole transpordiviisi määratletud, valib Müüja kõige sobivama transpordiviisi Ostja kulul.

2.3 Toote Müüjalt Ostjale üleandmise ajaks on üleandmis-vastuvõtmisaktil või CMR saatelehel olev kuupäev või kulleri/transpordifirma poolt Ostjale kauba üleandmise kuupäev. Nimetatud dokumentide allkirjastamisega kinnitab Ostja, et ta on Toote üle vaadanud ja kätte saanud.

2.4 Ostjal on õigus Toote vastuvõtmisest keelduda ainult juhul, kui Toode ei vasta Ostja poolt kooskõlastatud Müügilepingus märgitud tingimustele.

2.5 Kui Tooted saavad transportimise käigus kahjustada, mille eest vastavalt tarnetingimustele vastutab Müüja, on Ostja esindaja kohustatud esitama Müüjale kirjaliku aruande tuvastatud kahjustuste kohta, sealhulgas kahjustustest tehtud fotod, ning ülevaate selle kohta, millised olid eeldatavad tingimused kahjustuse tekkimise ajal, et saaks koostada kahjunõude. Ostja peab tooted tagastama vastavalt Müüja kirjalikult esitatud juhistele.

2.6 Toote juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko ja Toote omand läheb Müüjalt Ostjale üle Toote Ostjale üleandmisega. Kui Ostja ei võta Toodet kokkulepitud tähtajal ja sihtkohas vastu, läheb selle juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle vastuvõtuviivitusse sattumise päevast.

3 Toote vastavus tingimustele ja garantii
3.1 Toote vastuvõtmisel on Ostja kohustatud Toote viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma ning teatama Toote puudusest Müüjale kirjalikult hiljemalt ühe (1) nädala jooksul Toote üleandmisest arvates ning puudust teatamisel piisavalt täpselt kirjeldama. Pretensioone Toote mahu/kaalu kohta saab esitada alles Toote vastuvõtmisel.

3.2 Ostja ei või Toote puudusele tugineda ega sellest lähtudes esitada mistahes nõudeid kui Ostja ei teata Toote puudusest, mis oli Toote üleandmisel nähtav või mida Ostja oleks pidanud vastuvõtmisel nägema Üldtingimuste punktis 3.1 sätestatud tähtajal või Ostja ei kirjelda puudust piisavalt täpselt.

3.3 Ostja kohustub peale Toote vastuvõtmist ilmnenud puudusest Müüjat kirjalikult teavitama 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul puudusest teadasaamisest, kirjeldades puudust ja Toote kasutamise tingimusi võimalikult täpselt.

3.4 Müüja ei vastuta puuduste eest:
3.4.1 mis on tekkinud seoses Toote kasutamisega vastuolus selle tehniliste tingimuste, turvareeglite ning otstarbega; 3.4.2 mis on tekkinud seoses Toote tootelehel ja/või kasutusjuhendis sätestatud tingimuste ja/või kohustuste rikkumisega; 3.4.3 millest Ostja ei ole teavitanud Müüjat kirjalikult 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul selle ilmnemisest ja/või Ostja ei andnud Müüjale võimalust puuduse tekkimise põhjuse kindlakstegemiseks vastavalt Üldtingimustele. 3.4.4 kui Toodet on kasutatud vastuolus selle eesmärgiga või tootelehega ja/või kasutusjuhendiga;

4 Poolte vastutus
4.1 Pooled vastutavad Müügilepingu ja Üldtingimuste rikkumise eest Eesti Vabariigi õigusaktides ja käesolevas Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.

4.2 Müüja ei vastuta mistahes kulude või kahju eest, mis Ostjal on tekkinud seoses Müüja poolt Toote üleandmisega viivitamisega, Toote puuduste või puuduste kõrvaldamisega, sh kuid mitte ainult võimalike kolmandate isikute nõuetega Ostja vastu.

4.3 Mistahes Müügilepingu või Üldtingimuste alusel tasumisele kuuluva makse tasumisega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist null koma null viis protsenti (0,05%) tasumisega viivitatud summalt päevas iga viivitatud päeva eest kuni tasumisele kuuluva summa täieliku tasumiseni.

4.4 Kui Ostja ei võta Toodet ettenähtud tähtajal ja/või sihtkohas vastu, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt leppetrahvi null koma null viis protsenti (0,05%) tarnitava Toote ostuhinnast iga vastuvõtmisega viivitatud päeva eest kuni Toote kohase vastuvõtmiseni. Lisaks on Müüjal õigus nõuda Ostjalt korduva kohaletoimetamisega või üleandmisega seotud kulude (näiteks transpordikulude) hüvitamist.

4.5 Leppetrahvi tasumine ei vabasta Poolt Müügilepingus või Üldtingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Leppetrahvi võib nõuda sõltumata tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest. Lisaks leppetrahvile on Müüjal õigus nõuda Ostjalt täiendavalt ka kogu kahju hüvitamist.

5 Tähtaeg, muutmine ja lõpetamine
5.1 Käesolevad Üldtingimused jõustuvad Poolte poolt Müügilepinguga nõustumisest või Müügilepingu allkirjastamisest ning kehtivad kuni kõigi sellest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni Poolte poolt.

5.2 Müügilepingut võib muuta ja täiendada Poolte kokkuleppel ning kõik muudatused ja täiendused peavad olema vormistatud kirjalikult ning alla kirjutatud mõlema Poole poolt.

5.3 Müüjal on õigus Müügilepingust taganeda juhul, kui Ostja ei ole Toodet kokkulepitud ajal ja kohas vastu võtnud ning ei tee seda ka Müüja poolt määratud mõistliku täiendava tähtaja jooksul.

5.4 Ostjal on õigus Müügilepingust taganeda üksnes juhul, kui Müüja ei ole Toodet kokkulepitud ajal ja kohas üle andnud ning ei tee seda ka Poolte poolt kokkulepitud mõistliku täiendava tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui 14 kalendripäeva.

5.5 Kui Müüja taganeb tehingust Ostja rikkumise tõttu või Ostja taganeb tehingust muul alusel, kui Üldtingimustes ettenähtud, on Müüjal õigus Ostja poolt tasutud Ostuhinna ettemakse leppetrahvina endale jätta.

6 Pooltevahelised teated
6.1 Pooltevahelised Müügilepinguga või Üldtingimustega seotud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post), välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi või Üldtingimuste konkreetses sättes on ette nähtud teate kirjalik vorm. Informatsioonilist teadet võib edastada ka telefoni kaudu. Saadetud teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeva.

7 Lõppsätted
7.1 Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Müügilepinguga või Üldtingimustega, juhinduvad Pooled võlaõigusseadusest ja teistest Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest.

7.2 Müügilepingust või Üldtingimustest tulenevad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

7.3 Pooled kinnitavad Müügilepingu kinnitamisega, et nad on kogu Üldtingimuste teksti läbi lugenud ning mõistavad täielikult kõikide selle sätete sisu. Samuti kinnitavad Pooled, et ükski Müügilepingu ega Üldtingimuste säte ei kahjusta ebamõistlikult kumbagi Poolt ning, et Poolte õigused ja kohustused on omavahel tasakaalus.

7.4 Käesolevad Üldtingimused ning Müügileping jõustuvad pärast Poolte kinnitust, et nad on nõustunud nii Müügilepingus kui ka Üldtingimustes sätestatuga.